Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

 • Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.japonseplienky.sk. Ich účelom je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predajcu (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej. Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.japonskeplienky.sk je JAPAN III s. r. o.
  821 02 Bratislava, Slovensko. Spoločnosť je zapísaná v Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sro, vl.č. 144277/B |IČO: 52779688 |DIČ: 2121235083 |IČ DPH: SK2121235083. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je fyzická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru alebo uskutoční objednávku prostredníctvom emailu: info@japonskeplienky.sk .
 • Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, pričom sa právne vzťahy, neupravené týmito obchodnými podmienkami, riadia zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. zákon o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru”)

 

2. Objednávanie

 • Objednávateľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke www.japonskeplienky.sk Takáto objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení chápaná ako zmluva uzavretá na diaľku.
 • Kupujúci, t.j. ako fyzická osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní zmluvy na diaľku v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, uveďie pri objednávaní svoje meno a priezvisko, fakturačú a adresu, adresu pre doručenie, telefónne číslo a e-mail.
 • Údaje vyplnené pri objednávke budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).
 • Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, avšak do 10.00 nasledujúceho pracovného dňa po dni objednávky. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom) alebo telefonickou formou na zákazníckej linke prevádzkovateľa. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou (e-mailom). Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.
 • Prevádzkovateľ má právo zrušiť objednávku v prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci, z dôvodu ukončenia jeho výroby, z dôvodu jeho vypredania alebo z dôvodu nemožnosti dodania spôsobenou treťou stranou pri preprave alebo nemožnosti dodania v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Vo všetkých týchto prípadoch prevádzkovateľ o danej skutočnosti informuje objednávateľa e-mailom alebo telefonicky. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Objednávateľ má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené objednávateľovi v lehote do 14 kalendárnych dní rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ objednávateľ nepožiada inak.

 

3. Dodacie podmienky

 • Miestom dodania (miestom naplnenia kúpnej zmluvy) je adresa, ktorú kupujúci uviedol pri uzatváraní objednávky podľa článku 2.
 • Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích strán (pošta, kuriérska služba). Dodanie tovaru sa uskutočňuje jeho odovzdaním na prepravu zmluvnému prepravcovi.
 • Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 30 dní. Tovar však obvykle doručujeme do 24 hodín (platí pre prípady objednania do 10.00 pracovného dňa, expedícia je v daný deň) , max 48 hodín (platí pre víkendy a sviatky). Dodanie tovaru uskutočňujeme počas pracovných dní od 9:00 – 18:00, o presnom dni expedície a dodanie tovaru je kupujúci informovaný predávajúcim elektronickým spôsobom kuriérom (email, SMS, telefonát).
 • Ak tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva objednávateľ prevádzkovateľovi súhlas a právo poskytnúť zmluvnému prepravcovi potrebné osobné údaje na účel doručenia tovaru (meno, priezvisko adresa, telefón).
 • Pri preberaní tovaru bude kupujúcemu doručený doklad a daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny  prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru.
 • Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho.

 

4. Prevzatie tovaru

 • Zákazník (spotrebiteľ) sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.
 • Pri preberaní zásielky je objednávateľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. V prípade, ak je zásielka viditeľne poškodená a zničená, objednávateľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho (info@japonskeplienky.sk, pokiaľ je to možné aj s vytvorením fotky prevzatej zásielky) a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nemusia byť akceptované. Týmto neupiera prevádzkovateľ právo objednávateľovi na jeho podnet.
 • Zákazník (spotrebiteľ) nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.
 • Predávajúci (prevádzkovateľ) je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.
 • Škody na produktoch prechádzaJú na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

 

5. Ceny a platobné podmienky

  1. Všetky ceny v internetovom obchode www.japonskeplienky.sk sú uvádzané s DPH a sú konečné.
  2. Súčasťou ceny nie je cena za dopravu ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu alebo kampani. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Zvýhodnené ceny tovaru sú zreteľne označené a ich platnosť trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.
  3. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Pre kupujúceho je záväzná cena z obdobia vytvorenia objednávky z potvrdzujúceho e-mailu a predávajúci garantuje dodanie tovaru objednávateľovi v cene, za akú ho v daný moment objednal, nezávisle od toho či v priebehu času dodania bola cena zmenená.
  4. Objednávateľ uhrádza cenu produktu spôsobom, ako bol dohodnutý pri vytvorení objednávky, pričom platí cenu za produkt a poštovné a balné.
  5. Pokiaľ je to možné, spôsob dopravy si volí objednávateľ sám pri vytváraní objednávky v internetovom obchode. Výška nákladov na dopravu, prípadne dobierku, bude vždy oznámená objednávateľovi pri vytvorení objednávky.
  6. Zmena ceny a platobných a dodacích podmienok je možná len po vzájomnej dohode Kupujúceho a Predávajúceho.

 

6. Odstúpenie od zmluvy

  1. Objednávateľ ako fyzická osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. § 7 ods. 1 právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 (kalendárnych) dní odo dňa doručenia tovaru.
  2. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu čím sa zamedzí ďalšiemu možnému predaju tovaru.
  3. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho. V takom prípade objednávateľ kontaktuje prevádzkovateľa a zašle mu písomné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu, všetkých údajov potrebných k identifikácii produktu, kupujúceho a predávajúceho a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie.
  4. Produkt, ktorý je predmetom odstúpenia musí byť doručený spolu so žiadosťou o odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo najneskôr 14 dní od uplatnenia nároku na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
  5. Odstúpenie od zmluvy musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť objednávateľa. Náklady na vrátenie produktu znáša objednávateľ, pokiaľ si predávajúci splnil všetky zákonom stanovené podmienky.
  6. Kupujúci je odstúpením od zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, v originálnom obale a nepoužívaný. Spolu s produktom musí objednávateľ odovzdať originály všetkých dokumentov, ktoré sa týkajú predmetného produktu (najmä doklad o kúpe, príp. návod na použitie a pod.) a ktoré obdržal pri jeho kúpe. Objednávateľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná objednávateľom.
  7. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa žiadosti o odstúpenie od kúpnej zmluvy. V prípade, že je tovar poškodený, použitý, opotrebovaný alebo neúplný, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neprijať tovar od objednávateľa a nevrátiť mu zaplatenú sumu.
  8. V zmysle § 7 ods. 6, písmena e) zákona č. 102/2014 Z.z. kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je:
  9. a/ predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
  10. b/ predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  11. c/ predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
  12. d/ produkt nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov nakoľko bol spotrebiteľom znehodnotený alebo poškodený ochranný obal.
  13. Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt objednávateľom sa neprijíma a vracia späť.
  14. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.

 

7. Záručné podmienky a reklamácie

 

8. Osobné údaje a ich ochrana

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.
 2. Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia na internetovom obchode www.japonskeplienky.sk, realizovanie marketingových aktivít, informácii o novinkách a akciových ponukách.
 3. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúcich na marketingové účely na základe ich žiadosti resp. súhlasu dotknutej osoby v súlade s § 11 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel pri objednaní tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.japonskeplienky.sk, pri registrácii na internetovom obchode www.japonskeplienky.sk alebo iným vhodným spôsobom. Dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky alebo pri registrácii na internetovom obchode www.japonskeplienky.sk, aby predávajúci spracoval a uschovával jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, telefón, e-mailová adresa pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o novinkách a akciových ponukách a spracovával ich vo svojom informačnom systéme. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho.
 4. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracúval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu podľa bodu 1. tohto článku a to na účely uvedené v bode 2 tohto článku. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
 5. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v sekcii “môj profil”, ihneď po prihlásení vrátane súhlasu s využívaním údajov na marketingové účely.
 6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ môže spracovať osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v bode 23.2. týchto podmienok prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:
 7. a/ Talking-Heads Communication, k.s.

9. Záverečné ustanovenia

 1. Objednávateľ prehlasuje, že sa pred zadaním objednávky oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
 2. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá objednávateľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
 3. Práva objednávateľa – fyzickej osoby – vo vzťahu k predávajúcemu, vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v platnom znení a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretie mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
 4. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
 5. Predávajúci a objednávateľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu) a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie však nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy.
 6. Objednávateľ zaslaním objednávky zároveň potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 7. Tieto Všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a objednávateľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuteľné.
 8. Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronického formulára s objednávkou s výnimkou prípadov, kedy sa obidve zmluvné strany vyslovene dohodli inak. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia ich zmeny je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu.

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti 2.8.2018. Prevádzkovateľ si zároveň vyhradzuje právo zmeniť Všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia.

 

 

Prázdny

Importér: JAPAN III s.r.o.
- importér pre SR

Fakturačná adresa eshopu:  
JAPAN III s. r. o. , Teslova 15
821 02 Bratislava, Slovensko
Spoločnosť zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu BA1, odd. Sro, vl.č.144277/B
IČO:52779688|DIČ:2121235083|
IČ DPH: SK2121235083 | Spoločnosť  je platca DPH.

KONTAKT:

  02/ 322 84 500
 info@japonskeplienky.sk
 www.japonskeplienky.sk

Prázdny

Napíšte nám!

Vaše otázky a pripomineky nám môžete zaslať na adresu info@japonskeplienky.sk alebo pomocou tohto kontaktného formulára.

Japonskeplienky.sk je obrazová ochranná známka zapísaná na Úrade priemyselného vlastníctva v SR. Všetky práva vyhradené.

IMPORTÉR: JAPAN III S.R.O.
- importér pre SR
 

Fakturačná adresa eshopu:

JAPAN III s. r. o., Teslova 15,
821 02 Bratislava, Slovensko
Spoločnosť zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu BA1, odd. Sro, vl.č.144277/B
IČO:52779688|DIČ:2121235083| IČ DPH: SK2121235083 | Spoločnosť je platca DPH.

Napíšte nám! 

Vaše otázky a pripomineky nám môžete zaslať na adresu info@japonskeplienky.sk alebo pomocou tohto kontaktného formulára.

Vytvorené systémom Audience Toolkit.

Prázdny
Text...

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...